Tekstilbønder og motelandbruk

Ny giv for lokal utnyttelse av alle landbrukets ressurser.

Fibershed Nordenfjeldske har fått midler fra Landbruksdirektoratet for å kartlegge virksomhetene innen norsk tekstilproduksjon basert på landbruksressurser. Prosjektet hadde oppstart januar 2024 og vil vare i to år. Målet er å få norske bønder på motemoloen og synlige på møbelmesser.

Muligheten til å sende inn en prosjektsøknad til Landbruksdirektoratet, dukket opp høsten 2023. Dette var et prosjekt Nordenfjeldske ønsket å ta ledelsen i og allerede i slutten av oktober fikk vi positivt svar på at 750 000 var innvilget. Sammen med partnerne Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, Tonique/NICE Fashion og Selbu spinneri skal vi de neste to årene kartlegge grasroten innen norsk tekstilproduksjon i prosjektet: Tekstilbønder og motelandbruk: Ny giv for lokal utnyttelse av alle landbrukets ressurser.

Bakgrunnen til prosjektet begynte med etableringen av Nordenfjeldske Fibershed (NF) som var første steg mot noe EU lenge har etterlyst: Reetablering av tekstilindustrien. Men EU har ikke sett hvordan dette henger sammen med sin storstilte Soil Mission som nylig ble lansert, med jordhelse i fokus. Den glemte forbindelsen mellom jordhelse og beitedyr i kulturlandskapet er hovedfokus i internasjonale Fibershed-bevegelsen, en grasrotbevegelse som startet i California, og som nå har spredd seg til hele verden. Her tas urfolks rettigheter og våre tekstile kulturtradisjoner på alvor. I sammenheng med etableringen av NF og oppstartsprosjektet Identification and mapping of regional assets and their requirements and the initial implementation of the Norwegian website, ble det raskt avklart at mange småskala aktører innen tekstil-Norge ikke kommuniserer med eller vet om hverandre. Forutsetningen for at vi kan få en vellykket reetablering av tekstilnæringen i Norge, avhenger nettopp av en helhetlig tilnærming til alle råvarekilder, til alle deler av verdikjedene og alle potensielle sluttbrukere.

Ullnæringen i Norge har et klart fortrinn fordi det er et etablert system med en god verdikjede fra sauebonden til ullmottak som sørger for at ulla er tilgjengelig i kvalitetsklasser. På den andre siden, får mange alpakka-, mohair- og kasjmir-bønder ikke avsetning på sin fiber fordi det ikke finnes mottak eller logistikksystemer for foredling i Norge. Ullsystemet er også innrettet mot storskala, som skaper utfordringer for designere som jobber i mindre skala eller ønsker å bruke spesielle kvaliteter.  Bønder, reineiere, jegere og fiskeoppdrettsnæringen ønsker ressursutnyttelse og avsetning for alt som ikke er mat. Skinn og skinnfeller utgjør delvis et avfallsproblem, bein og horn det samme. Om de foredles, skjer dette i stor grad utenfor Norge, med tap av verdiskapning, kompetanse og teknologiutvikling for næringen. 

Designere og håndverksbedrifter som arbeider med slike råvarer, møter store utfordringer daglig, særlig fordi de ønsker å drive bærekraftig og klimavennlig, og vil unngå lang transportvei. Det mangler en kartlegging av de ulike leddene i verdikjedene for ull, andre dyrefiber, skinn, skinnfell og lær og det er her vårt arbeid de neste to årene skal finne sted. Produsenter, foredlere og designere må kunne finne hverandre. Politikere og rådgivere trenger kunnskap om tilgjengelige ressurser, på tvers av næringer og fylkesgrenser, med et perspektiv som er holistisk, og underbygger en bærekraftig sirkulærøkonomi. 

Vi skal synliggjøre tekstilbonden (vårt begrep) og sørge for at hen synes på motemoloen og møbelmesser. Målet for prosjektet er å bygge nettverk gjennom hele den tekstile verdikjeden som synliggjør norsk landbruk som tekstilleverandør, fra gård til gode klær og tekstiler. Vi skal formidle dette nettverket bredt for å gjøre norsk tekstilproduksjon kjent og tilgjengelig for norske designere og forbrukere. Vi skal være en folkebevegelse for lokale tekstiler som utnytter småskala fordelene av det historiske mangesysleriet.

Vi startet opp i januar 2024 med metoden for innsamling av data. Den vil være av kvalitativ art og vi kommer til å foreta oppsøkende arbeid, utredning og kartlegging av prosjektområdet ved å samle inn informasjon, foreta intervjuer og samtaler, samt holde møter og seminarer. Vi holder derfor gjerne nær kontakt med dere fremover for å få til en så god dialog som mulig, slik at dere kan få komme til orde med det dere mener mangler i landbrukssammenheng eller for å få omsatt lokale fiber og materialer til tekstiler eller andre produkter. I tillegg må det kartlegges hvor det mangler fungerende innsamling, videreforedling og ikke minst kontakt med sluttbrukere, opp mot sluttbrukers reelle behov. I samarbeid med prosjektpartnerne, vil oppsøkende arbeid og henvendelser fra ulike aktører i forskjellige deler av verdikjeden kunne kartlegges og operasjonaliseres for nettplattformen sammen med formidling. 

Kontakt oss om du vil være del av dette nettverket. En søknad for nordiske nettverksmidler er også levert, slik at mulighetene til å nå ut bredere kan utkrystalliseres i nær fremtid.

No items found.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta oppdateringer om veien til en mer bærekraftig tekstil fremtid!

Ved å bruke dette skjemaet godtar du lagring og håndtering av dataene dine av Nordenfjeldske Fibershed. Se vår personvernerklæring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.